Każdy, kto prowadzi swój własny biznes, wie jak ważny, jest kapitał i zarządzanie finansami. Sprawnie działająca firma potrafi w terminie regulować wszystkie swoje płatności i dodatkowo jest przygotowana na niespodziewane wydatki czy inwestycje. Umiejętność zachowania płynności finansowej jest kluczowa do odniesienia sukcesu. Natomiast jej utrata może kosztować firmę bardzo dużo, czasem potrafi doprowadzić nawet do bankructwa i upadku działalności. Warto zadać sobie pytanie, czym dokładnie jest płynność finansowa, jakie są jej wskaźniki? Jak zachować cash flow i co zrobić, kiedy nasza płynność zostanie zaburzona?

Czym jest płynność finansowa?

Płynność finansowa to oczywiście nic innego jak zdolność do regulowania bieżących zobowiązań w firmie wobec swoich kontrahentów czy pracowników. Jednocześnie umożliwia ona przedsiębiorstwu inwestowanie w nowe projekty, co wpływa na rozwój firmy. Kiedy przedsiębiorca sprzedaje swoje produkty, zdobyte środki musi rozdysponować w taki sposób, aby pokryć koszty stałe i zmienne oraz zainwestować w swój biznes.

Cash flow jest przedstawiany jako fizyczne pieniądze, które kumulujemy na rachunku bankowym, czyli niestety środki z wystawionych faktury z odroczonym terminem płatności, nie wliczają się. Spowodowane jest to faktem, iż taka wierzytelność jest tylko obietnicą zapłaty i często ulega ona opóźnieniu.

Dlaczego płynność finansowa jest ważna?

Tak jak wspominaliśmy powyżej, płynność finansowa pozwala na terminowe regulowanie bieżących wydatków, jednak mało osób wie, iż cash flow jest równie ważny, co zysk, podczas prowadzenia działalności. Nawet jeśli firma nadal generuję profity, a nie potrafi spłacać swoich zobowiązać wobec kontrahentów, pracowników czy jednostek takich jak ZUS, czy US, jest duża szansa, że ogłosi ona upadłość.

Istotne jest również to, iż płynność finansowa jest pewnego rodzaju świadectwem jakości przedsiębiorstwa. Jeśli w przyszłości firma będzie zainteresowana kredytem, bank podczas weryfikacji na pewno zwróci uwagę na terminowe spłaty zobowiązań i inwestycje przedsiębiorstwa.

Jak radzić sobie z zatorami płatniczymi?

Niestety zdarza się tak, że płynność finansowa zostaje zaburzona. Najważniejsze w takim przypadku jest szybko wyciągnąć wnioski i nie bagatelizować problemu, ponieważ w przyszłości może on przynieść niepożądane konsekwencje takie jak utrata wiarygodności, brak zdolności kredytowej czy rezygnacja kontrahentów ze współpracy. Warto przyjrzeć się jakie rozwiązania są proponowane przedsiębiorcom, aby unikać takich sytuacji. Jednym z lepszych form zachowywania płynności finansowej jest korzystanie z usług faktoringu.

Czym jest faktoring?
Faktoring wierzytelnościowy to usługa finansowa polegająca na wykupie wierzytelności przez firmę faktoringową. Przedsiębiorca, który posiada ważną nieopłacona fakturę, może ją sprzedać w zamian za gotówkę. Firmy najczęściej decydują się na faktoring z powodu długich terminów płatności, niektóre faktury mają odroczony termin na nawet 60 dni. Zamrożone środki mogą powodować zatory płatnicze, ponieważ kiedy zachodzi potrzeba ich użycia, przedsiębiorca nie ma takiej możliwości. Dlatego w takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem, aby zachować płynność finansowa, jest skorzystanie z finansowania faktur. Dzięki takiej usłudze przedsiębiorca szybko zdobywa niezbędną do rozwoju inwestycji gotówkę. Więcej o tym, jak dokładnie działa faktoring, pisaliśmy tutaj (link do artykułu).

Najlepszą formą kontrolowania działalności firmy jest jednak mądra polityka finansowa, rozsądne zarządzanie kapitałem oraz właściwe prowadzenie przedsiębiorstwa. I choć faktoring przedstawiliśmy jako świetne rozwiązanie podczas kryzysu, to regularne korzystanie z finansowania faktur jest jedną z lepszych form rozwoju inwestycyjnego. Faktoring chroni przedsiębiorcę przed opóźnieniem w płatnościach, ale także zabezpiecza od niewypłacalności kontrahenta.

Jak wiemy, jedną z ważniejszych korzyści faktoringu jest natychmiastowe finansowanie, co czyni go bardzo efektywną formą zarządzania. Dzięki niemu firma ma możliwość nie tylko skupiać się na bieżących opłatach, ale również inwestować w swój ciągły rozwój. Terminowa wypłata środków i brak przymusu czekania 30,60 a czasem nawet 90 dni na opłaty wpływa na zwiększenie sprzedaży, a w konsekwencji na lepsze obroty i zwiększony wskaźnik płynności natychmiastowej. Dzięki dodatkowej formie finansowania, jaką jest faktoring, przedsiębiorcy nie muszą tracić czasu na upominanie swoich kontrahentów. A jak wiadomo w biznesie, czas to pieniądz. Upłynnione środki i zaoszczędzony czas przedsiębiorcy mogą zainwestować w rozwój swojej firmy, realizacje nowych zleceń czy zwiększenie produkcji.

Innymi formami zapobiegania utracie płynności finansowej są leasing zwrotny oraz kredyt odnawialny. Jednak w przeciwieństwie do faktoringu, aby skorzystać z tych usług, trzeba być firmą ze sporym kapitałem i nienaganną zdolnością kredytową. Nie każdy przedsiębiorca może sobie na takie rozwiązanie pozwolić.

Wskaźniki płynności finansowej

Niektórym może wydawać się, że utrzymanie płynności finansowej jest naturalne i łatwe do osiągnięcia, jednak większość firm przechodzi okres, w którym ich płynność finansowa jest zaburzona. W takiej sytuacji kontrahenci tracą zaufanie, czasem nawet całkowicie zrywają współpracę lub dyktują ją pod swoje warunki. Spółka staje się niewiarygodna, co może znacząco wpłynąć na jej przyszłe funkcjonowanie. Dlatego, aby unikać takich sytuacji oraz by mieć możliwość dokładnego kontrolowania i monitorowania płynności finansowej naszej firmy, trzeba skorzystać z 4 wskaźników płynności finansowej.

1. Wskaźnik płynności bieżącej–  jest to wskaźnik, który informować ma czy zobowiązania, które posiada dane przedsiębiorstwo, mogłoby zostać spłacone za pomocą upłynnienia środków obrotowych. Aby to sprawdzić, należy podzielić sumę aktywów obrotowych (czyli takich, których spieniężenie będzie krótkoterminowe np. gotowe wyroby, materiały, zapasy czy należności krótkoterminowe) przez sumę zobowiązań krótkoterminowych. Optymalna wartość tego wskaźnika to wynik pomiędzy 1,5-2,0. Wynik poniżej tej wartości powinien już zwrócić uwagę przedsiębiorcy.

2. Wskaźnik płynności szybkiej- jest to wskaźnik, który pomaga określić możliwości przedsiębiorstwa co do pokrycia zobowiązań bieżących, ale w przeciwieństwie do wskaźnika płynności bieżącej pod uwagę brane są tylko aktywa o wyższym stopniu płynności. Co oznacza, że z aktów obrotowych korzystamy jedynie z  należności i inwestycji krótkoterminowych, ponieważ pozostałe czynniki nie mają gwarancji szybkiego upłynnienia.
Ten wskaźnik liczony jest jako iloraz okrojonych aktywów obrotowych oraz aktywnych zobowiązań bieżących. Wynik powinien być nie mniejszy niż 10.

3.Wskaźnik płynności natychmiastowej – jest zwany również wskaźnikiem płynności gotówkowej. Tak jak nazwa wskazuje, wskaźnik ten określa możliwość przedsiębiorstwa do natychmiastowego spłacenia wszystkich bieżących zobowiązań wyłącznie za pomocą posiadanych środków pieniężnych. Uzyskiwany jest za pomocą ilorazu środków pieniężnych i zobowiązań bieżących. Optymalna wartość wynosi pomiędzy 0,1-0,2.

4. Wskaźnik rotacji zobowiązań- jest to wyznacznik, pokazujący ile dni potrzebuje firma na spłacenie swoich zobowiązań krótkoterminowych, od momentu powstania do jego uregulowania. Czyli wskaźnik potwierdza ile czasu korzystamy ze środków obcych, aby kredytować działalność. Dla przedsiębiorstwa ważne jest aby ten wskaźnik był jak największy, bo oznaczać to będzie, że firma korzysta z nieoprocentowanych źródeł finansowania.
Obliczyć to można poprzez iloraz zobowiązań krótkoterminowych i przychodów netto ze sprzedaży pomnożony przez liczbę dni badanego okresu.